25.03.2021
Näkökulma

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo TSL:n toiminnan ytimenä

Tasa-arvon päivää vietettiin Minna Canthin syntymäpäivänä 19.3. Päivä onkin mainio  tasa-arvosta muistuttamiseen, sillä Canth teki asian eteen paljon. Hän piti tärkeänä, että kaikilla ihmisillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua. Canth itse keskeytti opintonsa avioiduttuaan, koska tuohon aikaan nainen ei voinut olla sekä naimisissa että opiskelija. Näin räikeä sukupuoleen perustuva epätasa-arvo on onneksi enää haalea muisto, mutta tasa-arvoista koulutus ei silti vieläkään ole. Koulutus periytyy vahvasti ja jakautuu epätasaisesti.

Työväen Sivistysliitto TSL ylläpitää vapaan sivistystyön oppilaitosta, jonka tarkoituksena on lain mukaan järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Aikuisten kouluttajana tasa-arvoa voidaan parhaiten edistää tarjoamalla mahdollisuus osallistumiseen niille aikuisille, jotka eivät muuten pääsisi tai rohkenisi mennä koulutukseen.

Aikuiskoulutuksen luulisi olevan kaikkein suosituinta heidän keskuudessaan, jotka eivät jostain syystä kouluttautuneet korkealle nuorempina. Totuus on kuitenkin toisinpäin. He, joiden pohjakoulutus on matala, osallistuvat koulutukseen muita vähemmän myös aikuisena. Korkea-asteen suorittaneista jopa 70 prosenttia osallistuu aikuiskoulutukseen, keskiasteen suorittaneistakin lähes puolet, mutta perusasteen varassa olevista enää kolmannes.  Myös työnantajien tarjoama henkilöstökoulutus jakautuu epätasaisesti. Ylempi toimihenkilö saa yli kaksinkertaisen määrän henkilöstökoulutusta verrattuna työntekijäasemassa olevaan palkansaajaan.

Koulutuksen yhdenvertaisuutta edistää siis merkittävästi se, että me tavoitamme juuri heidät, jotka muuten osallistuvat kaikkein vähiten. Me tarjoamme heille turvallisen, matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua. TSL:n pedagoginen osaaminen mahdollistaa sen, että meillä jokainen voi tulla arvostetuksi ja huomioiduksi omana itsenään. Opetusmenetelmämme tukevat erilaisten oppijoiden mahdollisuutta saada voimautumisen kokemuksia ja pysyä mukana opetuksessa.

Yhdenvertaisuus ei ole meille vain aatteellista sanahelinää, vaan se on myös pedagogiikkamme kova ydin. Se voi tuntua häilyvältä käsitteeltä, mutta yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että ketään ei kohdella eri tavalla minkään henkilöön liittyvän ominaisuuden takia. Osallistujien turvallisuudentunne kasvaa, kun kenenkään ei tarvitse pelätä tulevansa kiusatuksi tai syrjityksi. Turvallisessa ilmapiirissä oppiminen on sujuvampaa, kun osallistujat uskaltautuvat epämukavuusalueelle ja jakavat välittömämmin tietojaan ja näkemyksiään. Näin kaikki äänet tulevat yhdenvertaisesti kuulluksi.

Kurssimme ovat aina syrjimätöntä aluetta, myös verkkokursseilla. Käsittelemme jokaisen kurssin alussa turvallisen ja syrjimättömän tilan merkitystä ja kuinka kursseilla toimitaan tämän takaamiseksi. Se tarkoittaa erilaisten oppimisen tapojen huomioimista ja suhtautumista toisiimme vertaisina ja kunnioittavasti. Kouluttajamme on koulutettu tunnistaman ja puuttumaan, jos eteen tulee epäasiallista toimintaa. Tätä osaamista olemme vieneet myös eteenpäin. Olemme kouluttaneet jäsenjärjestöjemme kouluttajia ja jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa häirintäyhdyshenkilöinä toimivia henkilöitä tunnistamaan ja puuttumaan syrjintään ja häirintään. Olemme laatineet kouluttajien käyttöön yhdenvertaisuusoppaan, ja hiljattain julkaisemassamme ay-pedagogiikan oppaassa on oma lukunsa yhdenvertaisuudesta.

Kaiken toimintamme ydin on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen yhteiskunnassa. Haluamme antaa äänen hiljaisille. Hiljaisuuden syynä voi olla vaikkapa puutteelliset digitaaliset taidot, joista on tietoyhteiskunnassa tullut monin tavoin osallistumisen edellytys. Hiljaisuuden syynä voi olla myös vaikkapa epäusko vaikutusmahdollisuuksiin tai erheellinen tieto vaikuttamisen paikoista. Koulutuksessamme on keskeistä ihmisten voimauttaminen aktiivisiksi toimijoiksi muuttamaan Suomea, Eurooppaa ja maailmaa paremmaksi ja tasa-arvoisemmaksi paikaksi elää.

Jouko Muuri, pääsihteeri, TSL
Katri Söder, opintojohtaja, TSL
Inari Juntumaa, apulaisopintojohtaja, TSL