Monelle nuorelle oppimisjaksot työpaikalla voivat olla ensimmäinen kosketus työelämään.

20.03.2019
Yhteiskunta ja osallisuus

Sujuvasti koulusta työpaikalle

Ammatillinen koulutus uudistui, ja oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille. Kaikki työpaikat eivät kuitenkaan ole tähän valmiita. Moni tarvitsee lisätietoa, mitä uudistus käytännössä tarkoittaa.

Ammatillinen koulutus uudistui, ja oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille. Kaikki työpaikat eivät kuitenkaan ole tähän valmiita. Moni tarvitsee lisätietoa, mitä uudistus käytännössä tarkoittaa.

Ammatillisten opiskelijoiden siirtymät oppilaitoksesta työpaikalle pitää saada mahdollisimman sujuviksi. Se edellyttää, että työnantajat sitoutuvat kouluttamaan työpaikoille työpaikkaohjaajia ja tekemään yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Toisaalta työnantajien pitää voida luottaa siihen, että opiskelijoilla on tietty osaamistaso tullessaan työpaikalle.

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa kehitetään työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Hanke on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, ay-aktiiveille, työnantajan edustajille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Työväen Sivistysliitto TSL on hankkeen päätoteuttaja. Työterveyslaitos TTL tekee selvitys-, tutkimus- ja kehittämistyötä. Kiipulan ammattiopisto tuo tietoa erityisen tuen tarpeessa olevista opiskelijoista ja heidän tukemisestaan. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Teollisuusliitto puolestaan edistävät tahoillaan hankkeen edistymistä.

KOKO TYÖYHTEISÖ MUKAAN OHJAAMISEEN

Osana hanketta TTL selvitti millaiseksi työpaikkojen toimijat näkevät olemassa olevat ohjausresurssinsa sekä millaista on olemassa oleva yhteistyö oppilaitosten kanssa.

­– Eniten osaamisen kehittämisen tarvetta oli eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden ohjaamisessa, palautteen antamisessa ja osaamisen arvioinnissa, TTL:n erikoistutkija Auli Airila sanoo.

Osalla vastaajista ei ollut riittävästi tietoa, miten uudistus vaikuttaa omaan työhön, rooliin ohjaajana tai ylipäätään työpaikan toimintaan. Ainoastaan kymmenen prosenttia oli sitä mieltä, että oma työpaikka oli hyvin valmistautunut muutokseen tai työpaikalla oli pohdittu ohjaamisen resursseja. Sisällöllisesti ohjaus oli työpaikoilla kuitenkin hyvällä mallilla.

– Monilla työpaikoilla on osaavia, motivoituneita ja ammattitaitoisia ohjaajia, joilla on aikaa ja innostusta ohjata. Lisäksi monella työpaikalla ymmärretään, että oppijoiden myötä myös työpaikka saa uusinta tietoa alasta, Airila sanoo.

Kyselyn tulokset osoittavat, että työpaikkojen ja oppilaitosten välinen yhteistyö kaipaa kehittämistä. Noin 40 prosenttia vastaajista koki, että yhteistyö on sujuvaa, mutta moni toivoi, että ammatillinen opettaja olisi enemmän läsnä työpaikalla.

– Opettajien kannattaisikin enemmän jalkautua työpaikoille ja tutustua niiden arkeen. Samalla oppilaitos pystyisi paremmin tukemaan työpaikkoja opiskelijoiden ohjaamisessa ja varmistamaan, että opiskelijat saavat tarvittavan osaamisen, Airila jatkaa.

Myös koko työyhteisön osaamista tulisi paremmin hyödyntää opiskelijan tukemisessa ja ohjaamisessa.

– Etenkin monelle nuorelle oppimisjaksot työpaikalla voivat olla ensimmäinen kosketus työelämään. Jos halutaan houkutella tekijöitä omalle alalle, siitä kannattaisi tehdä mukavaa. Tämä edellyttää, että koulutus koetaan työpaikalla yhteiseksi asiaksi, hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru TSL:stä sanoo.

OPPAITA JA TYÖPAJOJA

TSL:n maaliskuussa 2019 käynnistyneissä työpajoissa uudistusta katsotaan erityisesti työpaikkojen, luottamusmiesten ja työpaikkaohjaajien näkökulmasta.

– Heille kerrotaan niin uudistuksesta kuin lainsäädännöstä ja työstetään yhdessä, mitä omalla työpaikalla voisi tehdä toisin ja toisaalta mietitään, mitä siellä tehdään hyvin, Ilkka Vuorikuru sanoo.

TTL:n vetämissä muutostyöpajoissa pyritään puolestaan kehittämään ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Sekä TSL että TTL tuottavat toisiaan täydentävää materiaalia uudistuksesta. TSL:n ensimmäinen opas sisältää perustietoa uudistuksesta, seuraava käsittelee työsuojelua opiskelijan näkökulmasta. TTL julkaisee hankkeen aikana suositukset ja työohjeet työpaikoille nuorten ohjaamisen ja perehdyttämisen tukemiseksi sekä toimintamallin työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön edistämiseksi.

Työelämäfoorumit ovat oppilaitoksen ympärille rakennettuja alueellisia tapahtumia, joissa käsitellään ammatilliseen uudistukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Niihin kutsutaan oppilaitosten henkilökuntaa, paikallisen elinkeinoelämän edustajia, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja.

TYÖPAIKOILLE TIETOA ERITYISEN TUEN TARPEESTA

TTL:n selvityksessä yksi keskeinen kehittämistarve liittyi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen. Tätä tietoa hankkeeseen tuo Kiipulan ammattiopisto, joka on ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää muun muassa valmentavaa ja ammatillista perustutkintokoulutusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Kiipulassa ryhmäkoot ovat pienemmät kuin yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja opiskelu on hyvin työvaltaista.

– Pyrimme siihen, että asiat opitaan tekemällä ja oppiminen tapahtuu ammattialalle tyypillisissä ympäristöissä, sanoo erityisopetuksen asiantuntija Heli Kemppinen Kiipulasta.

Selvityksessä nousi selkeästi esille, että osaamisen kehittämisen tarvetta on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tarvitaan materiaalia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisen tueksi. Osana hanketta Kiipula tuottaa oppaan aiheesta.

– Erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla voi olla laaja-alaisia ja moninaisia ohjauksen ja tuen tarpeita. Jotta työpaikoilla järjestettävä koulutus sujuisi onnistuneesti, opiskelijoiden tarpeet sekä ennen kaikkea yksilölliset vahvuudet ja valmiudet olisi tärkeä huomioida työssä opastamisessa ja ohjauksessa, Kemppinen sanoo.

Natasha Petrell
Kuva: Pixhill

Lue myös

15.12.2023
Yhteiskunta ja osallisuus

Talouspolitiikkaa ohjaavat ideologiat